Akkerbouw

Akkerbouwgewassen zoals tarwe, (brouw)gerst, suikerbieten, aardappelen, uien, bruine bonen en cichorei hebben voor onze adviseurs geen geheimen. Toch brengen deze teelten steeds nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoge opbrengsten van goede kwaliteit halen is een grote opgave geworden. Ook doordat milieueisen steeds worden aangescherpt. De consument en de afzet zijn kritisch op de kwaliteit van het product en op een verantwoorde manier van telen. Gewassen moeten extremere weersomstandigheden het hoofd bieden. De bodem moet gezond blijven, terwijl er een groot beroep op wordt gedaan op het gebied van mineraalhuishouding, structuur en biodiversiteit. Ondertussen wordt de speelruimte om meststoffen in te zetten wel kleiner. Je moet dus bewust en slim te werk gaan. CZAV heeft de kennis in huis om je te begeleiden in een overwogen en duurzame aanpak van de teelt.   

ICM als speerpunt

Een van de focuspunten die CZAV hanteert is Integrated Crop Management (ICM). Daarmee helpt CZAV telers om hun teeltmaatregelen op elkaar af te stemmen met als doel een zo laag mogelijke impact op de omgeving. Het rendement van de boer blijft wel centraal staan. Er wordt gekeken naar gerichte inzet van gewasbescherming, dus alleen als het nodig is. Is interventie nodig? Dan kan dit mechanisch of met groene of biologische middelen. Zo niet, dan wordt er pas gewerkt met chemische oplossingen. Toelatingen voor broodnodige gewasbeschermingsmiddelen kunnen alleen gewaarborgd worden als de teler er zorgvuldig en professioneel mee omgaat. Daarom stimuleren we het gebruik van onder andere erfemissiescans en toolboxkaarten, waarop emissiebeperking en driftreductie aandacht krijgen. Voor de bemesting en bodemgezondheid werkt CZAV met een Bodem- en bemestingsmodel waarvan het planningsprogramma Check een onderdeel is. Met dit model breng je de staat van de bodem in kaart en doorloop je verschillende stappen en maak je bewuste afwegingen tussen organische mest, kunstmest, bodemverbeteraars en plantversterkers.

Een gezonde bodem

Een goede bodem- en plantgezondheid is van belang om zo efficiënt mogelijk te produceren. Dat doe je door het organische stofgehalte waar mogelijk te verhogen en de bodem en planten gezond te houden. Organische stof is een belangrijke voedingsbron voor bodemleven. Een gezond en divers bodemleven maakt de bodem en plant weerbaarder tegen ziekten en plagen. Groenbemesters inzaaien helpt om het organische stofgehalte in de bodem op te voeren. Daarnaast beschermen groenbemesters de grond tegen regen- en winderosie. Ook kan je de organische stof op niveau houden door organische mestsoorten, zoals mest, compost of champost toe te dienen. Onze specialisten kunnen helpen met het opstellen van een organische stofbalans en weten welke voordelen groenbemesters hebben specifiek voor jouw grond. Het afstemmen van alle bemestingsmogelijkheden en onderdelen is erg belangrijk om de evenwichten in de bodem te stimuleren en niet te verstoren.

Meten is besparen

Een gezond ecosysteem, dat is waar we met z’n allen naar streven. Met nieuwe technieken als precisielandbouw kan de impact op het milieu worden ingeperkt. Meet precies hoeveel bemesting het gewas waar nodig heeft en breng de ziekte- en plaagdruk in beeld. Voer de goed overwogen teeltmaatregelen plaatsspecifiek en op het juiste tijdstip uit. De juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plek, ook wel bekend als de 3 J’s. Hierdoor bespaart je niet alleen kosten, maar draagt ook bij aan een lagere milieubelasting.

Van zaaizaad tot advies

De missie van CZAV is om telers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun bedrijfsvoering. Daarom bieden wij een breed assortiment aan producten voor de akkerbouw. Denk aan zaaizaad, zaaigraan, pootgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, bodemverbeteraars en plantversterkers. Natuurlijk heb je als teler ook behoefte aan bijkomende producten. Zo zijn bij CZAV ook bedrijfsartikelen en brandstoffen verkrijgbaar. We hebben een groot team van akkerbouwadviseurs, die je voorzien van passend en accuraat advies. Dan doen we op een persoonlijke manier, we staan naast je in het veld.

Nieuws

Meer nieuws

Agenda