Gewasbescherming

Voorlichten, anticiperen op seizoensinvloeden en intensief overleg met de teler zijn kernbegrippen voor CZAV als het gaat om gewasbescherming. Met onze Integrated Crop Management (ICM)- benadering richten wij ons op de hele teelt van a tot z. Het gaat erom een zo hoog mogelijke opbrengst van goede kwaliteit te bereiken met zo min mogelijk impact op milieu en omgeving én met een goed rendement. Door vanaf het begin de juiste teeltmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld perceel- en rassenkeuze, grondbewerking, bemesting en de inzet van plantversterkers), wordt schade door ziekteverwekkers, onkruiden en plagen zoveel mogelijk voorkomen en de inzet van gewasbescherming beperkt. Als er alsnog ingegrepen moet worden, dan doen we dat gericht, op het juiste moment en letten we op driftreductie en voorkomen we emissie. Zo kunnen we wel de natuurlijke evenwichten benutten en stimuleren.

Integrated Crop Management

Voor een praktische benadering heeft CZAV een Integrated Crop Management (ICM) model ontwikkeld. In dit model staat de teelt of de productie centraal en worden alle denkbare en beschikbare hulpmiddelen op elkaar afgestemd. Er wordt uitgegaan van integrale teeltconcepten en niet zozeer van middelen of producten. Kennis van teeltrotaties, teelten en hun belagers is het vertrekpunt. Door goede monitoring wordt ervaring opgedaan, die weer aan deze kennis wordt toegevoegd. Hiermee ontstaat een steeds verder versterkende en verbeterende cyclus.

Precisielandbouw

Precisielandbouw draait om het precies bepalen van de behoeftes van een gewas of dier en in die behoefte te voorzien. Zo creëer je een optimale opbrengst. Erachter komen wat er exact nodig is voor een teelt kan met moderne technieken, zoals satellietbeelden, drones, bodemscans, (NIR) sensor en robotisering en ICT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers, poot- zaai- en spuitmachines. Op basis van de data uit deze toepassingen kunnen concrete teeltmaatregelen worden genomen bijvoorbeeld in een taakkaart. CZAV is hét loket voor een breed teeltadvies waarbij gebruik wordt gemaakt van alle moderne meet- en toepassingsmogelijkheden. 

Meer informatie

Bodem-, gewas en kuilanalyses

Een relatief eenvoudige manier om meer te weten te komen over hoe je gewas, bodem of kuil ervoor staat, is door een analyse te laten maken. CZAV werkt samen met het laboratoriumconcern Eurofins Agro. Per regio is er een geaccrediteerde monsternemer van Eurofins Agro die alles voor je verzorgt: van monstername tot een digitaal analyseverslag. CZAV helpt je daarna bij het bepalen van de vervolgstappen in de teelt. CZAV werkt continu aan nieuwe en betere bemestingsstrategieën voor verdere teeltoptimalisatie. Door geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen CZAV en Eurofins Agro, bijvoorbeeld vanuit Check, kunnen we je nog nauwkeuriger adviseren. 

Meer informatie