Nieuws

Nieuw inzicht beheersing trips in uienteelt

De problemen in de uienteelt door trips is in 2017 enorm gestegen. Voornamelijk in Zeeland waren er veel aangetaste percelen. Nu blijkt dat luzerne een belangrijke waardplant is voor trips, een inzicht dat kan helpen om de plaag beheersbaar te maken.  

Bodem- en bemesting geslaagd

De bodem- en bemestingsbijeenkomsten in november zijn succesvol afgesloten. De laatste kans om een bijeenkomst bij te wonen is op 16 januari in Almkerk (zie www.CZAV.nl/agenda voor meer informatie). Tijdens deze avonden is uitvoerig stilgestaan bij teeltmaatregelen, die genomen kunnen worden om de biologische bodemkwaliteit te verbeteren. De focus lag hierbij op de verschillen tussen schimmel- en bacteriedominante gronden en hoe deze verschillende groepen organismen gestimuleerd en gevoed kunnen worden. Op het gebied van bemesting zijn onder andere de proefresultaten van innovatieve ‘slow release’ meststoffen toegelicht, waaronder OCI Exacote.

Nefyto lanceert GBM FactChecker

Er bestaan nogal wat misverstanden als het gaat om Gewasbeschermingsmiddelen. Daar tracht Nefyto nu verandering in aan te brengen door hun GBM FactChecker. Aan de hand van stellingen kan de bezoeker van de website aanvinken of dit volgens hen ‘waar’ of ‘niet waar’ is. In een vervolgscherm wordt de vraag beantwoord en uitleg gegeven. 

Subsidie Jonge Landbouwersregeling 2018

Nog tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) aan te vragen. De Jonge Landbouwersregeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat dan voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. Deze modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid. 

ForFarmers Nederland verkoopt akkerbouwactiviteiten aan CZAV

ForFarmers Nederland heeft een overeenkomst getekend voor de verkoop van haar akkerbouwactiviteiten aan CZAV. Het gaat hierbij om de niet veevoer-gerelateerde producten (zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden) die ForFarmers aan Nederlandse akkerbouwbedrijven levert. CZAV neemt deze activiteiten, en de daarbij behorende opslaglocatie, met ingang van 5 februari 2018 over onder de naam Agriant B.V.

Nu: bemestingsplan maken of bijstellen

Deze periode wordt dankbaar gebruikt om bemestingsplannen bij te stellen of te maken. Vooral nu de organische stof en kalk balans goed kan worden opgemaakt. Deze doet dienst als vertrekpunt voor de meerjarenplanning.

Uitlevering kunstmest in volle gang

Het uitleveren van kunstmest in big bags is in volle gang. Momenteel betreft het vooral KAS(-S) en Kali, basismeststoffen die gemakkelijk op voorraad te houden zijn. De voorwaarden waaronder we nu kunnen leveren zijn gunstig, onder meer door een scherpe prijs en een uitgestelde factuur.

Verhoging wintertarweopbrengst mogelijk

In de praktijk brengt wintertarwe amper de helft op, dan wat volgens groeimodellen mogelijk is. Dat concludeert het Britse YEN (Yield Enhancement Network) na analyse van de graanteeltcompetitie. Hier namen ook vijf Nederlandse graanpercelen aan deel. Helaas is er (nog) geen generieke oplossing om de opbrengst te verhogen.

De wintertarwe zaai gaat volgens planning

De achterstand van de wat verlate aardappeloogst is ingelopen. Adjunct Directeur van CZAV Ko Francke schat dat 75 tot 80% van het areaal wintertarwe inmiddels is gezaaid. Het zaaizaad staat bij de telers paraat, zodat ze direct aan de slag kunnen wanneer het hen uitkomt.

CZAV en HAS Hogeschool werken samen aan bodemproblematiek

De HAS Hogeschool gaat stevig inzetten op onderwijsactiviteiten in de Zuidwestelijke Delta. Algemeen directeur van CZAV, Antoon van Vugt, is een van de leden van de stuurgroep. De komende vijf jaar wordt gericht op verschillende vormen van onderzoek en onderwijs. Denk hierbij niet alleen aan stages, beroepssopdrachten en onderwijsprojecten, maar zeker ook aan bedrijfsopleidingen die inspelen op vragen vanuit de (arbeids-)markt. Het doel is om studenten meer in contact te brengen met het bedrijfsleven in de regio. 

First54Last

Content