Wat is het gevolg van de nitraatrichtlijn voor jou?

In het artikel ‘Reactie inzake de nitraatrichtlijn noodzakelijk’ gaven we inhoudelijke informatie over de bemestingsregels en de samenhang daarvan met het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn. Dit laatste onderwerp is ook veelvuldig in de landbouwmedia verschenen, omdat de gevolgen groot kunnen zijn afhankelijk van regio, bedrijf en bedrijfsvoering.

Doelen op maat

De doelen die behaald dienen te worden, komen uit de Europese Nitraatrichtlijn en zijn al langer bekend. Vele individuele bedrijven, en het grootste deel van de regio’s, voldoen inmiddels, door hun inspanningen, aan de gestelde normen. De nu afgekondigde maatregelen om uiteindelijk overal de doelen te behalen houden hier geen rekening mee. Dit voelt niet goed. CZAV werkt, binnen de BO Akkerbouw, mee aan het opstellen van alternatieve plannen die zullen uitgaan van meer gebiedsgerichte, bedrijfs- en gewasspecifiek maatwerk.

Kracht bijzetten

Wij kunnen ons voorstellen dat deze visie en aanpak vanuit de sector wordt ondersteund. Wij roepen, in navolging van andere organisaties, de praktijk op te laten horen dat het anders kan. Deel jouw ervaringen of visie en de gevolgen van de maatregelen op jouw bedrijf met het ministerie om kracht bij te zetten aan de alternatieve plannen van BO Akkerbouw.

Deel jouw visie

Stuur je reactie via e-mail of schriftelijk naar Ministerie van LNV, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Let op de consultatieperiode loopt t/m maandag 18-10-21. Zie voor meer informatie consultatie 7e AP.