Reactie inzake de nitraatrichtlijn noodzakelijk

De overheidsmaatregelen die onlangs naar buiten zijn gekomen in kader van het 7de actieprogramma nitraatrichtlijn gaan erg ver en hebben een negatief effect op het verdienvermogen van de hele sector. Er wordt weinig of geen rekening gehouden met al behaalde doelen. De verplichting om een vastgesteld aandeel rustgewassen te telen en uiterlijk 1 oktober vanggewassen inzaaien op zand- en lössgronden is een grote beperking op het agrarisch ondernemerschap wat leidt tot een kapitaalsvernietiging in de sector, verloren gaan van boerengeld. Samen met andere (keten)partijen en standsorganisaties heeft CZAV vanuit de BO Akkerbouw mede een reactie opgesteld, dat nog voor het Kamerdebat van 15-9 a.s. aan politici is opgestuurd. Ook in de volgende daaropvolgende consultatieperiode zullen we van de inspraak mogelijkheden gebruik maken om nog bij te sturen waar mogelijk. Waar doelen zijn behaald vragen we om een positief bodembeleid en in belang van voldoende organische stof en nutriënten uit mest is handhaving ter voorkoming van fraude belangrijk.

 “Geen mestbeleid maar bodembeleid”

Ontwerp 7e Actieprogramma is een aanslag op het verdienvermogen van akkerbouwers

BO Akkerbouw ziet het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn als een aanslag op het verdienvermogen van Nederlandse akkerbouwers. Namens de akkerbouwsector heeft BO Akkerbouw een reactie opgesteld ter voorbereiding van het debat op woensdag 15 september in de Tweede Kamer. Daarin geeft BO Akkerbouw aan dat de voorgestelde ingrepen slecht uitpakken voor akkerbouwers, maar ook niet passen bij duurzaam bodembeheer. BO Akkerbouw mist een analyse van de impact van de economische gevolgen. BO Akkerbouw pleit voor een harde aanpak van de mestfraude en voor het benutten van actuele kennis.

De belangrijkste kritiekpunten van BO Akkerbouw zijn als volgt:

  • de voorgestelde maatregelen beperken akkerbouwers ernstig in hun handelen. De negatieve gevolgen voor de teelt en verwerking van aardappelen en suikerbieten treffen akkerbouwers ook via hun coöperaties;
  • generieke maatregelen raken veel akkerbouwbedrijven waar de waterkwaliteit wel voldoet aan de normen. Een gebiedsgerichte aanpak maakt slimmere maatregelen mogelijk in regio’s waar normen worden overschreden;
  • de economische gevolgen zijn nog niet in beeld gebracht. Er dient eerst een doorrekening plaats te vinden – samen met de sector – van de huidige voorstellen en mogelijke alternatieven;
  • de sector streeft naar duurzaam beheer van alle landbouwbodems. Kalenderlandbouw is contraproductief en laat geen ruimte voor het vakmanschap van akkerbouwers en het inspelen op wat de bodem vraagt;
  • er zijn nog steeds ondernemers die meer mest opbrengen dan vanuit landbouwkundig oogpunt noodzakelijk en verstandig is. De sector pleit voor een hardere aanpak van de mestfraude, zodat de goede ondernemers niet meer lijden onder de kwade.

 

Directeur André Hoogendijk: “BO Akkerbouw is namens meer dan 10.000 akkerbouwers de grootste private financier van onderzoek naar duurzaam bodembeheer in Nederland. Het is bijzonder spijtig om te zien dat actuele kennis over bijvoorbeeld groenbemesters en precisiebemesting niet is benut bij het maken van deze plannen. We willen als sector alle gewassen, ook groenbemesters, naar behoefte kunnen bemesten. We willen voldoende organische stof kunnen aanvoeren en we willen graag schone compost kunnen gebruiken. We willen geen mestbeleid maar bodembeleid.”