Geïntegreerde teelt belangrijk speerpunt voor CZAV

Het totale geconsolideerde financiële resultaat van CZAV bedraagt dit boekjaar € 2,3 miljoen na belasting. In het voorgaande jaar was dit resultaat eenmalig veel hoger door de verkoop van Agrimarkt BV. Voorafgaande aan de sluiting van het boekjaar werd 800.000 euro uitgekeerd als nakorting.

Op 5 augustus 2020 verwierf CZAV het 100%-belang in Cebeco Granen, waarmee de omzet vanaf deze datum werd geconsolideerd. Daarnaast waren er aanzienlijke schommelingen in omzetcijfers bij granen door een grote oogst (2019) met licht hogere prijzen. Bij de meststoffen daalde de omzet door aanmerkelijk lagere prijzen. De omzet van brandstoffen bij AgriSneltank nam af als gevolg van de coronacrisis. De omzet van de nieuwe activiteit AgriSnellaad is nog bescheiden, maar het potentieel is aanzienlijk.

Mijlpaal organische mest

De afzet van organische mest bereikte een historisch hoog niveau van ruim 700.000 ton. CZAV vervult een steeds belangrijkere rol in de aanvoer van mineralen en organische stof uit mest, waarop het gebruik van minerale meststoffen kan worden gebaseerd. De omzet van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) steeg, met name bij de deelnemingen en afzet via de samenwerkingsverbanden. Bij CZAV daalde de GBM-omzet aan de telers licht, vooral door een relatief latere start van het seizoen. Dit werd nog eens gevolgd door droogte in de eerste helft van het groeiseizoen met een lage ziektedruk over het gehele seizoen.

Historische graanpool

In de publicaties van de vakpers werd, de in vergelijking met de concurrentie, bijzonder hoge uitbetalingsprijs van CZAV voor de graanpools van tarwe en gerst duidelijk. Nooit eerder was het verschil per hectare (167 euro) zo groot ten opzichte van andere vergelijkbare pools. CZAV is een leidende partij in de collectie van granen in Nederland en ook in België.

Invloed coronacrisis

Het coronavirus had afgelopen boekjaar een enorme impact op onze medewerkers en telers. De afzet van aardappelen voor verwerking tot frites sloeg een gat in de liquiditeit van de akkerbouwers. Uit andere sectoren zijn ook voorbeelden, maar niet van dergelijke omvang.

Integrated Crop Management (ICM)

Vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen blijft duurzaam ondernemen een belangrijk thema. Met weinig input en middelen, meer opbrengst per hectare halen en daarbij minimale impact op bodem, plant- en diergezondheid te hebben is een speerpunt. Telers en CZAV zijn zuinig op de bodem en de kwaliteit, daarom blijft CZAV sterk inzetten op zorgvuldig beheer van bodem en omgeving. Maar er wordt ook rekening gehouden met het verdienmodel voor de teler. Bovendien is transparantie voor zowel keten als consument van belang.

Digitale algemene ledenvergadering

Op donderdag 4 februari 2021 vindt de online algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden de jaarcijfers gepresenteerd en blikken we terug op afgelopen boekjaar. Kijk voor meer informatie op www.czav.nl/alv