Wat is de kunst van optimaal bemesten?

De bijeenkomsten Bodem & Bemesting zijn van start gegaan. Dit jaar staan de bijeenkomsten in het teken van ‘De kunst van optimaal bemesten’. Bij de aftrap werd ingegaan op de ontwikkelingen van de meststoffen- en granenmarkt. Aan de hand van diverse voorbeelden van de huidige situatie en de verwachtingen voor het komend jaar is een toelichting gegeven voor stikstof, fosfaat en kalimeststoffen. Vervolgens werd er gesproken over de ontwikkelingen binnen de markt van vloeibare mest, vaste mest en bodemverbeteraars. Als laatst is het verloop van de graanprijzen in de afgelopen jaren weergegeven en zijn de verkoopsystemen toegelicht.

Wat we tot nu toe weten

In het tweede deel van de bijeenkomsten lag de focus op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het doel van dit programma is om verontreiniging die veroorzaakt wordt door nitraten uit agrarische bronnen te reduceren. Hierbij zijn verschillende verplichte veranderingen toegelicht, waaronder rust- en vanggewassen, winterteelten, teeltvrije zones, bemestingsnormen en het uitrijden van mest. De grootste veranderingen gelden op zand- en lössgrond. Hier worden rustgewassen in het bouwplan verplicht en geldt er een verplichting voor een vanggewas na 1 oktober als er geen winterteelt staat. Verder worden voor alle grondsoorten de teeltvrije zones aangepast en vervalt de stikstofnorm voor groenbemesters. Wel is er een verruiming van de fosfaatvrije voet voor compost en vaste strorijke mest.

Brons, zilver of goud?

Aansluitend werd de toelichting gegeven over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de daarbij horende premies. Eerst werden de conditionaliteiten van de basisvoorwaarden gepresenteerd. Het percentage grasland, bufferstroken, bodembedekking, gewasrotatie en niet-productief bouwland behoren tot de basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de basispremie. Verder is er nog een toeslag voor de eerste 40 hectare binnen het agrarisch bedrijf. Tot slot kan er een extra eco-premie worden behaald door aan verschillende eco-activiteiten te voldoen op het gebied van klimaat, bodem en lucht, water, landschap en biodiversiteit. Binnen de eco-premie kan er onderscheid gemaakt worden tussen brons (€60/ha), zilver (€100/ha) en goud (€200/ha). Om in een van deze categorieën te komen, moet een bepaald aantal punten worden behaald (afhankelijk van de regio). Opgeteld kan er in totaal €475 premie per hectare worden behaald.

Stikstofrendement

Vervolgens werd het onderwerp stikstofrendement behandeld. Daarbij zijn de mogelijkheden besproken om stikstofverliezen te beperken. Ook werd dieper ingegaan op stikstof binden met vlinderbloemigen of BlueN. Bovendien werd de fosfaatbeschikbaarheid op bouwland toegelicht en het gebruik van Humikick, Optiroot en startmeststoffen.

Zoetwaterbeschikbaarheid

Ter afsluiting werden de onderwerpen water, fertigatie en sensoren gepresenteerd. Voor het neerslagtekort van dit jaar werd de bodemuitvloeier H2FLO voor een betere indringing en verdeling van water in de bodem geadviseerd. Ook het gebruik van bodemvochtsensoren en druppelirrigatie kunnen ondersteuning bieden. De kosten en opbrengsten werden op een rijtje gezet. De druppelirrigatieproef met brak water in de uien werd uitgebreid toegelicht. Uit deze proef bleek het belang van bodemstructuur en calcium. De structuur van de grond waar de proef met brak water lag, is beschadigd door het natrium. Om de structuur weer te herstellen moet er calcium worden toegevoegd.

Ook een bijeenkomst bijwonen? Kijk hier voor alle datums.