Vierde seizoen Natuurakker van start

Al jaren ondersteunt CZAV haar telers met ICM-model voor een geïntegreerde aanpak en benadering van de teelt. Steeds meer ketenpartijen vragen nadrukkelijker naar duurzamer, geteelde grondstoffen en waarderen onze ICM-aanpak daarbij. Daarnaast werd recent vanuit BO Akkerbouw de BiodiversiteitsMonitor gelanceerd. Het instrument maakt de prestaties van akkerbouwers voor biodiversiteit meetbaar.

Weerbare teeltsystemen

Deze verschillende ontwikkelingen komen samen in het strokenteeltproject Natuurakker 2.0, dat het vierde seizoen ingaat. Op de natuurakker werken CZAV, Aviko, Cosun Beet Company, Sensus en HAS Green Academy aan de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen.

Haalbaarheid toetsen

De ervaring leert dat ziekten en plagen makkelijker te beheersen zijn op kleinere percelen. Daarnaast draagt een grotere diversiteit aan gewassen bij aan het bevorderen van natuurlijke vijanden, en andersom kan het een barrière vormen voor plaaginsecten en bijvoorbeeld schimmels. De opzet van strokenteelt op de natuurakker is een vorm waarbij inzichten in de praktijk worden gebracht. Het doel van het project is om de praktische en economische haalbaarheid te toetsen.

Teelttechnische voordelen

Op basis van ervaringen van voorgaande seizoenen komen de teelttechnische voordelen duidelijk naar voren. Zo hebben de plaaginsecten in bijvoorbeeld aardappelen en bieten nauwelijks invloed op de teelt, zonder inzet van de traditionele chemische maatregelen. Ook kan in deze opzet én met de juiste rassenkeuzen de inzet van fungicide tot een minimum worden beperkt.

Efficiëntie gewasbehandelingen

In praktische zin kent het project ook uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntie bij gewasbehandelingen en residurisico’s bij toepassingen in relatie tot buurgewassen. Desalniettemin draagt het project bij in de zoektocht naar nieuwe teelttechnieken en toekomstbestendige systemen. Ook in de dagelijkse advisering doen de adviseurs nu voordeel met de verkregen inzichten.

Voorspellen met data

We onderzoeken ook hoe we met data, onder andere verkregen uit gewas- en bodemsensoren, ziekten, plagen en plantenstress, tijdig kunnen voorspellen om de plantweerbaarheid met biostimulanten op het juiste moment te kunnen bevorderen. Het achterliggende doel is om het noodzakelijke ingrijpen met chemische middelen te verminderen.

Vierde seizoen Natuurakker van start