Meer rendement met organische mest

Marijn Maljaars en Jan Geluk, beiden vierdejaars studenten van de opleiding Tuinbouw/Akkerbouw aan de HAS in ’s-Hertogenbosch, voerden voor CZAV een onderzoek uit naar het gebruik van organische mest in Zuidwest-Nederland. Het doel was om uit te zoeken hoe CZAV het rendement van haar akkerbouwklanten nog verder kan verhogen met behulp van de inzet van organische mest.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestond in totaal uit drie onderdelen. Allereerst werd een literatuurstudie uitgevoerd, waarin werd gekeken naar de verschillende eigenschappen van soorten organische mest, de wet- en regelgeving met betrekking tot deze vorm van mest. Vervolgens stelden de studenten een enquête op die ze verstuurden naar 3600 akkerbouwklanten van CZAV. Vragen als: Van welke soorten organische mest maak je gebruik? Waaruit bestaat je bouwplan? Wat vind je belangrijk bij de keuze van een soort organische mest? En welke maatregelen je om het organische stofgehalte op peil te houden of te verhogen? kwamen daarin aan bod. Ten slotte werden er diepte-interviews afgenomen met telers, waarin aandacht besteed werd aan de motivatie waarom ze voor een bepaalde soort mest kiezen.

Slim kosten besparen
Het onderzoek leverde uiteindelijk zeer verrassende conclusies op. Organische mest wordt ingezet voor de aanvoer van organische stof in de bodem. Groenbemesters staan daarbij met 90% stipt op nummer één. Daarna volgt dierlijke (vloeibare) mest met 70%. Slechts 60% van de graantelers verhakselt stro en andere gewasresten, terwijl dit wel een toegevoegde waarde kan zijn. Aanvoer van droge stof uit eigen teelt is goedkoop en effectief en kan in combinatie met andere vormen van organische mest een interessanter kostenplaatje opleveren dan wanneer er alleen wordt gefocust op dierlijke mest of groenbemesters. Door een optimale afstemming van factoren als mestsoort, gewastype, vraag en aanbod vanuit de mestmarkt en het uitrijtijdstip kan de teler slim op kosten besparen.

CZAV Check
Het nut van een organische stofbalans wordt steeds meer erkend. Toch maakt 2/3 deel van de respondenten hier (nog) geen gebruik van. Het grootste deel van deze groep respondenten gaf aan dit in de toekomst echter wel van plan te zijn. Met een organische stofbalans en mineralenbalans kun je de mogelijkheden in kaart brengen om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Het plannings- en registratieprogramma CZAV Check combineert al deze informatie en rekent de verschillende mogelijkheden voor je uit. Onze adviseurs kunnen deze mogelijkheden verder toelichten.

Ook ontdekken hoe u slim kosten kunt besparen met Check?
Kijk voor meer informatie op de website of vraag ernaar bij uw CZAV-adviseur.