Altijd het juiste tarweras voor jouw bedrijf

Seizoen 2023 kenmerkte zich door een aanvankelijke zeer vroege oogst. De regenperiode begin augustus zorgde voor een lange onderbreking. De opbrengsten waren helaas ondergemiddeld. Na de regenperiode werd wel duidelijk dat de maal- en baktarwerassen het hectolitergewicht goed vasthouden, dit in tegenstelling tot voertarwe. Een van de oorzaken voor de ondergemiddelde opbrengst is het dwergvergelingsvirus. Deze virusaantasting is in het hele werkgebied in grote mate aangetroffen. Anders dan bij wintergerst zijn er voor tarwe nog geen goede resistente rassen beschikbaar. Een van de maatregelen die u kunt nemen is niet te vroeg te zaaien (bij voorkeur na 15 oktober). CZAV heeft een ruim areaal zaaigranen vermeerderd, waardoor we over voldoende zaaigraan van de juiste rassen kunnen beschikken. We zijn ook al volop bezig dit in een twee ploegen voor u te schonen en te ontsmetten. 

Beste beeld

In 2023 hebben de wintertarwerassenproefvelden van CZAV op twee locaties in het zuidwesten rassencijfers voor onze regio opgeleverd (ons proefveld in Zeeuws-Vlaanderen was door ongelijke stand niet betrouwbaar). Deze uitkomsten zijn inmiddels bekend en op onze website zowel voor wintergerst als -tarwe gedeeld. Door de rassen over meerdere jaren te beoordelen en de CSAR-gegevens hiernaast te leggen, krijgen we het beste beeld van de eigenschappen.

Belangrijkste kenmerken

De laatste jaren laten zien dat gele roest een aantasting is die veel aandacht vraagt, en dat dit dan goed beheersbaar blijkt. In ons rassenadvies houden we rekening met ziekteresistentie en andere landbouwkundige kenmerken, zoals stevigheid en lengte. Kwaliteit en opbrengst zijn vooralsnog de belangrijkste kenmerken, omdat het uiteindelijke rendement daar het meest door wordt bepaald.

Rassenadvies

Ons advies is om bak- en maaltarwe te kiezen. Daarmee kunnen we ons samen goed onderscheiden in de afzetmarkt. Daarnaast laat afgelopen jaar zien dat de rassen hun hectolitergewicht en dus ook opbrengst beter vasthouden onder moeilijke omstandigheden. In onze folder wordt een overzicht van de belangrijkste rassen gepresenteerd. Ook een aantal voertarwes worden daarin meegenomen. Door een slimme rassenkeuze in combinatie met zaaitijdstippen is een goede oogstspreiding in te plannen. Met onze adviseurs kunt u dit desgewenst verder uitwerken. Wij adviseren Extase, Reform en Talent als baktarwe. Calgary, Chevignon en Cubitus als maaltarwe. De rassen Chevignon en Cubitus kenmerken zich met name als vroegrijp.

Bekijk folder