ICM: Integrated Crop Management

Waar in de landbouwsector telers al heel lang spreken over ‘geïntegreerd telen’, gebruikt de Europese Unie de term IPM, wat staat voor Integrated Pest Management. CZAV spreekt liever van ICM, waarbij de ‘C’ staat voor ‘crop’. Volgens ons dekt deze term de lading beter. Met Integrated Crop Management (ICM) kunnen teeltmaatregelen op elkaar afgestemd worden en dit helpt om de impact op de omgeving en natuur zo laag mogelijk te houden. Dat kan door eerst te kiezen voor mechanische oplossingen, groene of biologische middelen. Als dit niet in de situatie past of als het niet werkt, dan pas kunnen chemische oplossingen worden toegepast. 

We kunnen ICM vatten in vier pijlers: Plantgezondheid, Diergezondheid, Bodemgezondheid en Bedrijfsgezondheid. 

Plantgezondheid

Een goede plantgezondheid is een cruciaal onderdeel van Integrated Crop Management. Hiervoor heeft een teler specifieke kennis nodig. Die kennis kan gevat worden in: het herkennen van natuurlijke vijanden, signaleren van (gebreks-)ziekten en plagen en door te weten welke teelttechnieken nodig zijn voor een optimale groei. Tools die ondersteuning bieden zijn: een organische stofbalans via Check en een bodem- en gewasanalyse.

Diergezondheid

ICM omvat veel meer dan alleen plant- en bodemgezondheid. Ook wordt bij een geïntegreerde teelt rekening gehouden met diergezondheid. Dit kan zijn door ervoor te zorgen dat de dieren niet ziek worden, maar ook een gezonde voeding en comfort spelen hierin een belangrijke rol. Ook andere factoren als stalklimaat zijn van invloed op diergezondheid. Denk daarbij aan een frisse stal, de kwaliteit van huisvesting en goede drinkwatervoorziening.

Bodemgezondheid

Een weerbaar gewas begint bij een gezonde en weerbare bodem. Door het bodemleven te voeden, is het gewas minder vatbaar voor ziekten en plagen. Het maken van een profielkuil, het bestuderen van het zichtbare bodemleven zoals regenwormen en het toepassen van organische meststoffen zijn geschikte tools om de bodemkwaliteit op een geïntegreerde wijze te bevorderen.

Bedrijfsgezondheid

Als er wordt gesproken over een ‘gezond bedrijf’ dan staat de financiële situatie vaak bovenaan. Maar een renderend bedrijf betekent ook dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft. Bijvoorbeeld door het hebben en opleiden van een bedrijfsopvolger. Ook de implementatie van innovaties, zoals precisielandbouw binnen de bedrijfsvoering kunnen zorgen voor een verhoogde opbrengst.

Precisielandbouw

Precisielandbouw ontwikkelt zich snel en maakt steeds vaker zijn intrede op het boerenerf. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe machines met technologieën zoals GPS, (NIR) sensortechnologie, robotisering en ICT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers, poot- zaai- en spuitmachines. Deze toepassingen maken nauwkeurige en plaatsspecifiek of zelfs plantspecifiek toepassen mogelijk. Hiervoor is wel de juiste input en een goede interpretatie van deze gegevens nodig. 

Meer weten?