Vraagstuk: stro hakselen of persen?

De komende weken zal er volop wintertarwe worden geoogst. Elk jaar volgt weer de vraag, kan ik beter hakselen of persen? Als het weer blijft zoals het nu is, zijn de omstandigheden ideaal om stro te persen. Het is even afwachten wat er in andere Europese landen om ons heen gebeurt en wat dit voor effect heeft op de stroprijs. Maak je toch de keuze om te hakselen, dan is het goed om te weten welke meerwaarde dit heeft voor het organische stofgehalte en de bodem.

Voordelen hakselen

  • Stro is een goede en rijke bron aan organische stof om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden. Stro levert evenveel effectieve organische stof (EOS) als een vroeg gezaaide zeer succesvolle groenbemester.
  • Er kan worden bespaard op de kunstmestgift: 5 ton stro (gemiddelde opbrengst per hectare) bevat ongeveer zo’n 75 kg kalium en 8 kg fosfaat. Daarentegen is er voor de vertering van stro wel zo’n 7 kg stikstof per ton stro nodig.
  • Direct na het hakselen kan er mest worden uitgereden en een groenbemester worden ingezaaid. Je hoeft dus niet te wachten tot het stro geperst is.
  • De bodem van graanstoppel krijgt relatief meer rust. De machines die gebruikt worden om te persen kunnen redelijke structuurschade veroorzaken.

Aandachtspunten voor een goede vertering

Voor een goede vertering van stro is stikstof een zeer belangrijk element. Daarnaast is voor het verteringsproces voldoende vocht en zuurstof van belang. Er zijn een aantal zaken die kunnen zorgen dat het stro beter verteerd wordt.

  • Haksel het stro voldoende fijn en voorkom dat stro op banen ligt op het perceel. Voor een goed verteringsproces is een gelijkmatige menging door de grond cruciaal. Verschillende machines kunnen worden gebruikt voor het onderwerken. Door een goede menging van het stro met de grond kan het bodemleven en zuurstof, het stro beter bereiken en verloopt de vertering sneller.
  • Trek sporen los na het uitrijden van mest of het combinen. De oogstwerkzaamheden en mesttoediening kunnen tot een redelijke verdichting van de bodem leiden. Deze verdichting vertraagt de vertering van stro en heeft ook nadelige gevolgen voor de nateelt van groenbemesters. Indien nodig: trek de sporen los onder goede omstandigheden.
  • Maak een inschatting van de hoeveelheid stro om de hoeveelheid stikstof te bepalen (7 kilo stikstof per ton stro). Deze gift komt bovenop de gift voor de groenbemester.
  • Ploeg in het najaar liefst onder droge omstandigheden en niet te diep. Het versmeren van stro kan, in combinatie met een groenbemester, zorgen voor zuurstofloze omstandigheden. Voorkom bij het ploegen dat het stro wordt ingekuild. Ingekuild stro wordt namelijk slecht verteerd en kan wanneer de vertering in het voorjaar opgang komt nadelig concurreren met het volggewas. Als zowel het onverteerde stro als het gewas stikstof vragen, zal het gewas deze strijd altijd verliezen.
  • Controle in welke mate het stro verteerd is, voordat je begint te zaaien of poten in het voorjaar. Als je nog onverteerd materiaal vindt, pas dan de basisbemesting aan door de stikstofgift te verhogen, zodat er voldoende stikstof is voor de vertering van stro en de gewasgroei.