Sorghumproeven van CZAV en New Babylon 3 worden voortgezet

Gedurende 2020 zijn uitgebreide sorghumproeven gedaan bij landbouwers en veetelers met de rassen Dusormil HD7, HD19 en HD100. Met steun van de Provincie Zeeland, New Babylon 3 en CZAV zijn speciaal voor de Zeeuwse boeren proeven uitgevoerd op klei en lichtere menggronden. De resultaten hiervan worden nu samengesteld en aan de provincie ter hand gesteld.

Bevindingen delen

Het leerproces om sorghum te introduceren gaat door. Technisch gezien bleek er bij het zaaien met (vaak) minder dan 10 kg per hectare en onkruidbeheersing in een gevoelig gewas voor herbiciden, toch activiteiten waar extra kennis nodig is. Sorghum reageert soms anders dan de conventionele veredelde graan- en voedergewassen, zoals tarwe of maïs. De optimale opbrengst, kwaliteit en vroegheid (oogst september) wordt al behaald bij een relatief lage stikstofbemesting. Bij overbemesting neemt de periode tot oogst toe, de kwaliteit af en wordt het gewas gevoelig voor legering. Deze bevindingen uit 2020 zullen worden geïntegreerd in een teelthandleiding.

Teelt verfijnen

Nieuwe teeltproeven staan weer op stapel om de product en teelt van sorghum verder te verfijnen, zodat landbouwers en veetelers langzaam een nieuw product als sorghum in hun bouwplan kunnen opnemen. Speciale aandacht zal worden gegeven aan de begeleiding van landbouwers en veetelers. CZAV heeft al veel ervaring opgebouwd in de teeltbegeleiding van sorghum. Onze adviseurs kunnen je perfect begeleiden van grondbewerking tot oogst.

Voordelen sorghum

Sorghum is een familielid van maïs, en geeft specifieke verbeteringen voor ruw- en mengvoer. Het is prima geschikt voor aanpassing van het menu voor de dieren. Het kan een deel gras en maïs vervangen en daarbij, als wisselgewas, bijdragen aan een betere grondstructuur. Eiwitten, zetmeel en suikers zijn in afgewogen hoeveelheden aanwezig en de structuur van de voeding ondersteunt de gezondheid van de dieren.

CZAV zoekt landbouwers en veetelers die willen deelnemen aan deze ontwikkelingen. Het verbouwen van kleinere arealen sorghum (2 tot 5 ha) is een goed experiment om met het gewas te leren omgaan, zodat het in de nabije toekomst een vast gewas wordt in de Nederlandse vruchtwisseling/teeltrotatie.

Je kunt je aanmelden bij je eigen CZAV-adviseur, of neem rechtstreeks contact op met Tim van Summeren (tv.summeren@czav.nl / 0655482063).

Goed om te weten: de sorghumrassen Dusormil HD7 en HD19, van de veredelaar Dr. Walter de Milliano, zijn dit jaar, goedgekeurd door de NAK en op de Europese gewassenlijst geplaatst.