Ongekende grasopbrengst eerste snede

Op het bedrijf van familie Maas te Moerstraten is een opbrengstmeting van de eerste snede gedaan in het kader van Grass YEN. YEN staat voor Yield Enhancement Network. Dit Europese netwerk is oorspronkelijk ontstaan in Engeland om de opbrengst van tarwe te optimaliseren. Later zijn meerdere teelten in dit netwerk opgenomen waaronder gras. De eerste meting bij familie Maas gaf een zeer hoge opbrengst van ruim 24 ton product per hectare met een geschat drogestofgehalte tussen 30-35%.

Tweede snede

Bij de bemesting voor de tweede snede kiezen we voor 20 m3 Betafert + 200 kg Grasmaster Kali. Ook de volgende snedes worden gewogen om een beeld te krijgen van de totale jaaropbrengst. Het doel is om ervaringen met betrekking tot bodemkwaliteit, bemesting en weersinvloeden te delen en aan de hand van deze informatie optimale omstandigheden te creëren voor het behalen van een maximale opbrengst.

Grass YEN

Dit jaar nemen drie veehouders uit verschillende delen van het land (zand, klei en veen) deel aan deze Engelse competitie (het bedrijf op veen wordt begeleid door De Samenwerking en het bedrijf op klei door AgruniekRijnvallei). De kennis uit de proeven van CropSolutions zetten we in om de teelt van gras te verbeteren. Zo zien we al jaren meerwaarde van zwavel bij de eerste, maar ook bij de tweede snede. Bemestingsproeven met kalium laten goede resultaten zien.

Het is mooi om samen met enthousiaste ruwvoerteler(s) deel te nemen aan de competitie en het maximale uit de teelt te halen met oog voor rendement.