Nieuwe visie op (kunst)meststoffen

Meststoffen Nederland is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse kunstmestfabrikanten en distributeurs. Zij bracht maandag 15 april haar visie onder de naam ‘Kunstmest 4.0’ naar buiten. Meststoffen Nederland wil reststromen beter benutten, zodat de impact op klimaat en milieu minimaal is. Deze aanpak sluit goed aan op het beleid en de visie die CZAV al jarenlang hanteert. Namelijk volop aandacht voor de bodem en het bouwplan en de daarop gebaseerde bemesting en beheersing. Een bemestingsplan bestaat bij CZAV, haar leden en afnemers uit een evenwichtig samengesteld plan met organische mest in de basis en kunstmest en bladmeststoffen als aanvulling daarop. In dit evenwicht is er sprake van een vruchtbare en gezonde bodem, waarop sterke planten en dieren zich kunnen ontwikkelen.

Gezamenlijke inzet

De geïntegreerde teeltaanpak ‘ICM’ (= Integrated Crop Management) is een belangrijke term binnen de advisering van CZAV. Een onderdeel van ICM is het bewuster inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het teeltsysteem. De laatste jaren lopen we voor met kennis en producten op het gebied van bodemverbeteraars en plantversterkers. De industrie stelt zich nu ook ten doel reststromen uit de maatschappij en landbouw (organische mest) als grondstof voor hoogwaardige nutriëntenbron op te nemen. Zo wordt er gekeken naar bemestingsconcepten en hoe die te combineren zijn met organische mest. De bodem vormt daarin de basis en toepassing van meststoffen moet goed in het oog gehouden worden. Daarnaast komt het erop neer gezamenlijk kennis op te bouwen en actief samen te werken om dit doel te bereiken.

Bekijk de visie ‘Kunstmest 4.0’ van Meststoffen Nederland hieronder. Ook in het rapport waar we hier naar verwijzen is meer te zien en te lezen over de toekomst van de bemesting.

Theme picker