Maakt sorghum intrede in Zeeuws-Vlaanderen?

In het project New Babylon 3 wordt, in samenwerking met Dr. Walter de Milliano, gekeken naar hoe de Zwinregio kan bijdragen aan maatschappelijke projecten in de regio. Dit gebeurt aan de hand van diverse bouwstenen. Eén van die bouwstenen is landbouw en voedselvoorziening. Hierbij wordt onder andere gezocht naar nieuwe, innovatieve teelten. Daarom ligt de focus in de werkgroep ‘gewasdiversificatie’ op het gewas sorghum als veevoerproduct en als vruchtwisseling in de akkerbouw.

Startprogramma sorghum

CZAV is gevraagd om nieuwe sorghumtelers te ondersteunen in dit project. In het startprogramma voor sorghum worden akkerbouwers en veetelers bekend gemaakt met het gewas. CZAV staat bij in de vorm van teeltadvisering en -begeleiding. Wij zijn op zoek naar vijf Zeeuws-Vlaamse telers en vijf Vlaamse telers die overwegen sorghum op te nemen in het bouwplan. Op deze manier kan een akkerbouwer of veehouder ervaring opdoen met het gewas. Het project start dit voorjaar en in mei zal voor het eerst gezaaid worden. 

Integratie als menggewas

Er is steeds meer aandacht voor nieuwe teelten of gewassen die stikstofvriendelijker zijn voor milieu en maatschappij. Sorghum heeft minder behoefte aan stikstofbemesting dan andere ‘reguliere’ gewassen als maïs en tarwe. Daarom wordt naar verschillende manieren gezocht om sorghum in te zetten. Zo kan sorghum opgenomen worden als veevoer in plaats van een rantsoen met alleen gras en maïs.

Opzet onderzoek

New Babylon is een mooie combinatie tussen onderzoek en praktijk. Het programma is gebaseerd op zaaizaadontwikkeling en toepassing van sorghum. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de opbrengst, voederwaarde en het eiwitgehalte. Met deze resultaten ontstaat een goede ervaring om sorghumrassen verder te introduceren in de zwinregio. Daarnaast wordt met de overstap naar sorghum een bijdrage geleverd aan de stikstofreductie in de keten.

Wil jij meer ervaring opdoen met sorghum dit seizoen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Tim van Summeren     06-55482063
Jas Zegers                   06-53330409
Bert Gideonse              06-51382887
Bart van den Dries       06-10913042
Karel Steijaert              06-53334613
Simon Rijk                    06-11482374

Theme picker