CZAV onderzoekt de transitie naar weerbaar telen

In 2021 zijn CZAV, Agrifirm en Van Iperen gestart met de pilot Geïntegreerd Gewasbeheer. De pilot geeft invulling aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, dat in oktober 2020 door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit centraal werd gesteld. Met de pilot trekken de drie agrarische organisaties samen op om geïntegreerd gewasbeheer oftewel Integrated Crop Management op bedrijfsniveau te implementeren.

Doelstelling pilot

In de pilot staat een vermindering van milieu-impact en meer biodiversiteit centraal. Door het gebruik van het concept Geïntegreerd Gewasbeheer moet een reductie van 50% van de impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen haalbaar zijn (uitgedrukt in milieubelastingspunten). Daarbij geldt een behoud van het bedrijfsresultaat. De referentieperiode is 2012-2018.

Uitvoering in de praktijk

De pilot voor geïntegreerd gewasbeheer is gestart met twee akkerbouwbedrijven: één op zandgrond in Noordoost-Nederland (Geesburg) en één op kleigrond in Zuidwest-Nederland (Numansdorp). Daarbij wordt gericht op de volgende vier gewassen: tarwe, suikerbieten, zaaiuien en aardappelen. Om de vermindering van 50% te behalen, worden andere rassen gekozen of wordt de bodem op een andere manier bewerkt dan voorheen.

Adviesrol CZAV

CZAV heeft een verantwoordelijke en belangrijke adviesrol in de richting van de akker- en tuinbouwers. Daarom willen we via de pilot de ICM-aanpak in samenwerking met belangrijke maatschappelijke stakeholders doorontwikkelen en toetsen in de praktijk voor de belangrijkste teelten in Nederland. Zo kan er uiteindelijk een advies over een weerbaar teeltsysteem gegeven worden.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de website Pilot Geïntegreerd Gewasbeheer.