CZAV klaar voor de toekomst

Tijdens de druk bezochte Algemene Ledenvergadering van CZAV, waar meer dan 900 telers aanwezig waren, werd teruggekeken op het bijzondere boekjaar 2018 - 2019. Bijzonder door de verkoop van Agrimarkt. Tot voor kort was Agrimarkt de 100% retail deelneming die bestond uit een zestal supermarkten in de regio. Door deze transactie is een uitzonderlijk hoog resultaat behaald over genoemd boekjaar van ruim 24 miljoen euro.

Met goedkeuring van de ledenraad is besloten om van dit resultaat 5 miljoen euro over een periode van drie jaar uit te keren aan de leden. De details hiervan worden de komende maanden uitgewerkt en zal, met instemming van de ledenraad, met ingang van najaar 2020 in gang worden gezet. Ook nieuwe leden kunnen profiteren, zij het in mindere mate.

Met een nabetaling op granen van 25 euro per 1.000 kg in juni 2019 bleef de CZAV-pool het hoogst in het vijfjarig gemiddelde. Eind 2019 werd het resultaat van de coöperatieve boergerelateerde activiteiten uitgekeerd als nakorting van 1,5 miljoen euro over de omzet meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, mais- en uienzaden en voor het eerst ook over organische mest.
Het overige resultaat uit de normale bedrijfsactiviteiten en deelnemingen, bedraagt circa 2,5 miljoen euro. Dit is op niveau van de begroting en iets lager in vergelijking met voorgaande jaren. De ratio’s van CZAV zijn prima, wat maakt dat er een financieel sterke coöperatie staat met een goed netwerk in binnen- en buitenland.

Dat netwerk zorgt ervoor dat CZAV met haar partners in CropSolutions (NL) en Demeterra (BE) innovaties kan introduceren, direct over de meest actuele kennis beschikt en tegen goede prijzen en voorwaarden zaken kan doen. De meer recente toetreding tot het Europese samenwerkingsverband Novafield versterkt dit. Op deze manier is gewaarborgd dat CZAV haar functie regionaal op het boerenerf op de meest rendabele wijze kan uitvoeren. De overdracht van kennis vindt plaats door een professionele buitendienst ondersteund met moderne communicatietechnieken. Op de verschillende proefvelden worden innovaties uitgetest en gedemonstreerd. We zetten in op innovaties waar bestaande en nieuwe teelttechnieken worden samengebracht in belang van een rendabele productie en afzet. Dit is wat de leden van hun coöperatie verwachten en wat ze geboden wordt.

CZAV is klaar voor de transitie naar de andere manier van telen en produceren met meer aandacht voor residuvrij, emissiearm, biodiversiteit, omgeving en lage input. In deze zoektocht ziet CZAV een functie en kan zij hierbij ondersteunen.