Bijzonder hoge winst CZAV, door verkoop Agrimarkt

Op 15 juli 2019 maakte CZAV bekend over te gaan tot verkoop van de aandelen van Agrimarkt B.V., een 100% deelneming van CZAV. De overdracht vond op 31 oktober 2019 plaats, maar werd verwerkt in het boekjaar eindigend op 30 september 2019. Daardoor haalde CZAV een uitzonderlijk hoog resultaat in het boekjaar 2018 – 2019, van ruim 24 miljoen euro na belasting.

De winst gemaakt op de coöperatieve boer-gerelateerde activiteiten is inmiddels uitgekeerd in de vorm van een nakorting van 1,5 miljoen euro. Deze is uitgekeerd over meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, mais- en uienzaad. En voor het eerst dit jaar ook over de organische mest. In juni werd een nabetaling op de granen gedaan van 25 euro per 1.000 kg. De pool van CZAV blijft daarmee de hoogste in het vijfjarig gemiddelde. Het overige resultaat uit kernactiviteiten en andere deelnemingen is verwerkt in de jaarrekening en bedraagt circa 2,5 miljoen euro na belasting.

Boekwinst Agrimarkt

Na goedkeuring door de ledenraad is besloten om van het totale resultaat van ruim 24 miljoen euro een bedrag van 5 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Dit bedrag wordt vervolgens over een totale periode van drie jaar uitgekeerd. In het voorjaar van 2020 wordt de systematiek verder uitgewerkt en zal, na goedkeuring door de ledenraad, met ingang van najaar 2020 in werking worden gesteld. De overige boekwinst op Agrimarkt zal worden toegevoegd aan de statutaire reserve en is beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van CZAV en haar deelnemingen in de toekomst.

Toekomst CZAV en haar leden

CZAV is een organisatie met hoogwaardige kennis op gebied van teelt en logistiek. De uitdagingen zijn groot om de rol in de sterk veranderende en innoverende agrarische sector verder uit te breiden. In de afgelopen jaren hebben we diverse nieuwe, goed opgeleide en jonge medewerkers mogen aantrekken. De jongere generatie brengt nieuwe kennis en is drager naar de toekomst van 90 jaar coöperatieve ervaring! De innovatiekracht en kwaliteit van de organisatie is sterk toegenomen. Ook hebben we aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de communicatie met onze leden. Met beide benen op de grond, maar met de overtuiging dat CZAV veel heeft te bieden aan haar leden. Van en voor boeren was het, is het en zal het blijven. CZAV is van de boer zelf en is sterk betrokken bij de bedrijven van onze leden. De huidige ontwikkelingen in de agrarische sector zijn heftig en hebben grote impact op het wel en wee van onze leden. CZAV kan vanuit haar opdracht als aan- en verkoopvereniging, met name bijdragen en ondersteunen op gebied van kennisverbetering van teelten onder de nieuwe omstandigheden. Verandering lijkt daarbij de enige constante. CZAV past zich voortdurend aan, om haar rol te blijven vervullen voor de leden. De groei van omzet en ledenaantal in de relatief nieuwe werkgebieden zoals Midden- en Oost-Brabant en Zuid-Holland boven Rotterdam bewijzen dat landbouwers de rol van CZAV als een toegevoegde waarde zien voor hun onderneming. 

Klik hier om het volledige jaarverslag 2018-2019 te lezen.