Aan de slag met Actieplan Plantgezondheid

Wellicht hebben telers van het Actieplan Plantgezondheid gehoord. Het bestaat al een tijdje en heeft effect op uw dagelijkse werkzaamheden en de toekomst, daarom is het goed om hier bij stil te staan. Vorige week zijn boeren in de trekker gestapt en naar Den Haag gereden om aan te geven dat de toekomst van de boer op sommige momenten toch in de knel komt door bepaalde wet- en regelgeving. Aandacht vragen voor een thema is belangrijk, maar even zo belangrijk is het om plannen te maken over hoe we onze toekomstige doelen kunnen bereiken. We maken namelijk allemaal onderdeel uit van de maatschappij, dus laten we samen een duurzame landbouw ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen, is onder andere het Actieplan Plantgezondheid opgezet. Dit plan is door verschillende ketenpartijen ondertekend, denk daarbij aan de afnemers en verwerkers van landbouwproducten en telers.

Nog 8 oogsten

Het doel van het Actieplan Plantgezondheid is om als Nederlandse agrarische sector koploper te zijn in aantoonbare duurzame teeltmethoden die onze afnemers erkennen en maatschappelijke waardering hiervoor te krijgen. Onder andere door emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te beperken tot het uiterste minimum, en onze akkerbouwproducten nagenoeg residuvrij te houden. De rentabiliteit zowel op korte als middellange termijn blijft hierbij leidend. De looptijd van “Actieplan Plantgezondheid” is van 2017 tot 2030, dus we hebben nog even (8 oogsten!) om dit te bereiken, maar we zijn er wel al volop mee bezig als CZAV en CropSolutions (CS), zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst.

Hoe gaan we dit bereiken?

Het plan is om de doelen te bereiken door realisatie van vier speerpunten:

  1. Weerbaar teeltsysteem: een omslag maken naar een teeltsysteem met gezonde, robuuste rassen en een vitale bodem, vormen de basis voor een weerbaar gewas. Een weerbaarder gewas heeft minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.
  2. Precisielandbouw en vergroening middelenpakket: door de inzet van precisielandbouwmethoden en nieuwe groene middelen hopen we een lagere milieu-impact te hebben.
  3. Versterken biodiversiteit: bijdragen aan de biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap voor een betere beheersing van ziekten en plagen.
  4. Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt: inzichtelijker maken van de milieuprestaties, zodat hier vanuit de markt meerwaarde aan kan worden toegevoegd.

Weerbaar teeltsysteem

Een weerbaar teeltsysteem is grotendeels zelf in staat om ziekten en plagen te onderdrukken, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Hiervoor is het nodig om te investeren in weerbare gewassen, schoon uitgangsmateriaal en een vitale bodem en middelen om de plant weerbaarder te maken. Namens CZAV en CS onderzoeken we jaarlijks verschillende gewassen op nieuwe resistenties, testen we verschillende plantversterkers en zijn we betrokken bij zeer veel onderzoeken naar de bodem en nieuwe teeltmethodes als strokenteelt.

Precisielandbouw en vergroening middelenpakket

Door nieuwe precisielandbouwtechnieken moet het mogelijk zijn om preciezer en plaats- of plantspecifiek gewasbeschermingsmiddelen in te zetten, waardoor er minder van nodig zijn. Het vergroenen van het huidige middelenpakket leidt tot een lagere milieubelasting. De innovatiegroep ‘Data & Precisielandbouw’ van CS houdt zich bezig met alle nieuwe technieken. Er is nog veel onderzoek nodig naar nieuwe groene middelen. Huidig onderzoek laat nu al goede dingen zien, die hoop geven voor de toekomst.

Versterken biodiversiteit

Natuurinclusieve maatregelen in de akkerbouw als niet-kerende grondbewerking (nkg), groenbemesters, vanggewassen, akkerbedekking in de winter en bloeiende akkerranden dragen bij aan de biodiversiteit. Door het vergroten van de biodiversiteit verminderen ziekten en plagen. Vanuit CZAV en CS besteden we hier veel aandacht aan, zo zijn we betrokken bij de biodiversiteitsmonitor, projecten als Fabulous Farmers en FAB+. Dit jaar zullen drie stagiaires onderzoeken hoe we akkerranden en groenbemesters verder kunnen ontwikkelen, hoe we natuurlijke vijanden beter kunnen helpen en de hoe we de biodiversiteit vergroten. 

Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt

Vanuit de markt is er meer vraag naar duurzaam geteelde gewassen. We weten en merken dat een deel van onze leden/klanten hier ook op in springt. Onze advisering is daar dan specifiek op gericht. Het is dus belangrijk om aantoonbaar te maken wat u op het gebied van duurzaamheid doet, zodat hier in de markt een meerprijs voor kan worden verkregen. We denken hier in mee in verschillende publiek-private projecten en via de biodiversiteitsmonitor, zodat we namens CZAV en CS ervoor kunnen zorgen dat de teler beloond wordt voor zijn inspanningen.

Hoe nu verder?

Dit was een beknopt overzicht van wat het Actieplan Plantgezondheid inhoudt. Het belangrijkste is dat we het samen moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. De volgende keer dat uw adviseur langskomt, vraag hem er eens naar. Met hulp van uw feedback kunnen we de doelen namelijk zo goed mogelijk bereiken en bijsturen daar waar nodig.