Nieuws

De ruimte in, kunnen we er op aarde van leren?

De ruimte en de technieken die zij heeft voortgebracht, leren ons om te gaan met de kwetsbare aarde. Ruimtespecialist André Kuipers vertelde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van CZAV op 2 februari de aanwezigen over zijn periode in de ruimte en gaf hen een kijkje in de “keuken”....

Bacteriën domineren de akkerbouw

In natuurlijke graslanden is er een optimale balans tussen de verhouding van schimmels en bacteriën, waarbij er iets meer schimmels aanwezig zijn dan bacteriën. In akkerbouwgronden met eenjarige gewassen zien we juist dat bacteriën de overhand hebben. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de akkerbouw en hoe kunnen we deze verhouding beïnvloeden?

Geïntegreerde teeltaanpak centraal

Tijdens de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw, die CZAV in de maand januari door het hele werkgebied heeft gehouden, stond de geïntegreerde teeltaanpak (ICM = Integrated Crop Management) centraal. Telers werd gevraagd zich vooraf in te schrijven en een vragenlijst met betrekking tot emissies in te vullen als zij de bijeenkomst voor licentieverlening wilden laten meetellen. Hieruit zijn interessante bevindingen naar voren gekomen.

Hoe staat het met uw schapenrantsoen?

Voor een goede groei en gezondheid van schapen is het belangrijk om naast goed (weide) gras een goede kwaliteit krachtvoer en de juiste mineralen bij te voeren.

Nieuw inzicht beheersing trips in uienteelt

De problemen in de uienteelt door trips is in 2017 enorm gestegen. Voornamelijk in Zeeland waren er veel aangetaste percelen. Nu blijkt dat luzerne een belangrijke waardplant is voor trips, een inzicht dat kan helpen om de plaag beheersbaar te maken.  

Bodem- en bemesting geslaagd

De bodem- en bemestingsbijeenkomsten in november zijn succesvol afgesloten. De laatste kans om een bijeenkomst bij te wonen is op 16 januari in Almkerk (zie www.CZAV.nl/agenda voor meer informatie). Tijdens deze avonden is uitvoerig stilgestaan bij teeltmaatregelen, die genomen kunnen worden om de biologische bodemkwaliteit te verbeteren. De focus lag hierbij op de verschillen tussen schimmel- en bacteriedominante gronden en hoe deze verschillende groepen organismen gestimuleerd en gevoed kunnen worden. Op het gebied van bemesting zijn onder andere de proefresultaten van innovatieve ‘slow release’ meststoffen toegelicht, waaronder OCI Exacote.

Nefyto lanceert GBM FactChecker

Er bestaan nogal wat misverstanden als het gaat om Gewasbeschermingsmiddelen. Daar tracht Nefyto nu verandering in aan te brengen door hun GBM FactChecker. Aan de hand van stellingen kan de bezoeker van de website aanvinken of dit volgens hen ‘waar’ of ‘niet waar’ is. In een vervolgscherm wordt de vraag beantwoord en uitleg gegeven. 

Subsidie Jonge Landbouwersregeling 2018

Nog tot en met 15 januari 2018 is het mogelijk de subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA) aan te vragen. De Jonge Landbouwersregeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Het gaat dan voornamelijk om de aanschaf van moderne installaties en machines. Deze modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid. 

ForFarmers Nederland verkoopt akkerbouwactiviteiten aan CZAV

ForFarmers Nederland heeft een overeenkomst getekend voor de verkoop van haar akkerbouwactiviteiten aan CZAV. Het gaat hierbij om de niet veevoer-gerelateerde producten (zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden) die ForFarmers aan Nederlandse akkerbouwbedrijven levert. CZAV neemt deze activiteiten, en de daarbij behorende opslaglocatie, met ingang van 5 februari 2018 over onder de naam Agriant B.V.

Nu: bemestingsplan maken of bijstellen

Deze periode wordt dankbaar gebruikt om bemestingsplannen bij te stellen of te maken. Vooral nu de organische stof en kalk balans goed kan worden opgemaakt. Deze doet dienst als vertrekpunt voor de meerjarenplanning.

First45Last