Wat doet de RvC van CZAV

Algemeen

De Raad van Commissarissen van de CZAV heeft tot taak de directie te ondersteunen en toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie, waarbij gewerkt wordt volgens de Corporate Governance Code.

De Raad van Commissarissen kent twee kerntaken: toezicht en advies. De daarvoor benodigde competenties zijn ook gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van de coöperatie en de daaraan gekoppelde bedrijven. Daarnaast opereert de RvC als werkgever jegens de directeur/bestuurder.

 

Taken/verantwoordelijkheden RvC

De RvC van de CZAV dient continu een inhoudelijke beoordeling te geven van de kwaliteit van het management op basis van een beoordeling van het beleid en dus de besluiten van de directie. Minimaal jaarlijks wordt dit formeel vastgelegd.

 

Collectieve verantwoordelijkheid en verantwoording

Centraal staat dat de RvC als collectief verantwoordelijk is voor zijn taak. Alle leden zijn er verantwoordelijk voor dat er een sfeer ontstaat waarin een open en kritische gedachtewisseling gepaard gaat met een zakelijke manier van toezicht houden. De voorzitter heeft hierin een speciale taak.

 

De RvC zal zich actief opstellen voor signalen en belangen van leden. De RvC zal het profiel, het eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden periodiek evalueren.

 

Onafhankelijkheid

De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

 

Specifieke competenties Raad van Commissarissen

  • Deskundigheid* op bedrijfsmatig en bestuurskundig terrein en ervaring op het gebied van de typische CZAV-activiteiten
  • Deskundigheid op financieel en economisch gebied en accountancy
  • Deskundigheid en ervaring op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering
  • Deskundigheid en ervaring op het gebied van HRM, bedrijfsorganisatie en verandermanagement
  • Deskundigheid en ervaringen op het gebied van sociale verhoudingen en sociaal beleid
  • Deskundigheid op het gebied van klantrelaties, marketing en communicatie

 

Uitgangspunten voor de bezetting van de RvC van de CZAV is, dat allen generalisten zijn. Voor complexe vraagstukken wordt inhuur van kennis in overweging genomen.

 

* deskundigheid wordt omschreven als ‘in staat zijn om op hoofdlijnen te controleren en beoordelen’