Leveringsinformatie

Betreffende in- en verkoop en levering door de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A., gevestigd te Wemeldinge, hierna te noemen 'CZAV'. Deze voorwaarden zijn op 30 maart 1993 ter inzage gelegd ten kantore van de CZAV en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr 931703.

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Op alle tussen CZAV en de afnemer of leverancier gesloten overeenkomsten tot het verrichten van prestaties en andere rechtsbetrekkingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen door CZAV al dan niet om niet gegeven adviezen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk door CZAV bevestigd.

2. Alle door CZAV op enige wijze mondeling of schriftelijk genoemde of vermelde prijzen en offertes zijn geheel vrijblijvend en voor CZAV op geen enkele wijze bindend.

Artikel 2

Levering en risico

1. Tenzij anders overeengekomen worden zaken franco door CZAV geleverd.

2. Op het moment van feitelijke (af)levering van de zaken door CZAV gaat de eigendom en het risico daarvan over op de afnemer, onverminderd het bepaalde in art. 4.

3. Door CZAV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering.

4. Ingeval van overmacht is CZAV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst te beeïdigen, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van CZAV onafhankelijke omstandigheid welke de uitvoering van de overeenkomst belemmert of verhindert.

Artikel 3

Prijs en betaling

1. Betaling van de prijs voor de prestatie(s) aan CZAV dient te geschieden voor de op de factuur vermelde vervaldatum. De afnemer c.q. leverancier van CZAV heeft in geen geval recht op verrekening.

2. Bij overschrijding van de hiervoor in lid 1 bedoelde vervaldatum is de afnemer een rente verschuldigd, gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%, alsmede alle op de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten, overeenkomstig het incassotarief zoals laatstelijk vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, danwel, indien deze hoger zijn, de werkelijke buitengerechtelijke kosten.

Artikel 4

Eigendomsvoorbehoud

Alle door CZAV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CZAV tot het moment van voldoening van al hetgeen CZAV van de afnemer te vorderen heeft, rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid

CZAV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken. Indien geleverde zaken niet voldoen aan de daaraan redelijkerwijze te stellen eisen zal CZAV deze voor haar rekening vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is, is CZAV ten hoogste aansprakelijk tot het bedrag waarvoor betreffende zaken bij haar zijn gekocht. Verdere en andere aansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkheid voor vervolgschade, voor door CZAV gegeven adviezen en aansprakelijkheid voor personeel en voor zijdens CZAV ingeschakelde personen wordt, voor zover rechtens toegelaten, uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6

Rechtsverwerking

Op straffen van verval van rechten dient enig geschil ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst of enige andere rechtsbetrekking aanhangig te worden gemaakt binnen een jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan c.q. bekend was of had kunnen zijn.

Artikel 7

Toepasselijkheid recht: geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van CZAV.