Kringlooplandbouw bij CZAV

Vandaag de dag werken we steeds meer volgens Integrated Crop Management (ICM). We doen dat al zolang er sprake is van landbouw. Denk aan vruchtwisseling, gezonde bodem, rassenkeuze en gewasverzorging. Met moderne technieken en een vooruitschrijdende wetenschap wordt binnen ICM gekeken of een gezonde vruchtbare bodem, natuurlijke evenwichten en mechanische onkruidbeheersing, door middel van robotisering, de input van middelen kan verminderen. Met het sluiten van kringlopen wordt tevens gekeken hoe reststromen, waaronder organische mest, in combinatie met kunstmest tot een evenwichtig bemestingsplan gekomen wordt.

Onze landbouwminister heeft haar visie geformuleerd als stip op de horizon voor 2030. Boeren vragen zich af welke koers ze moeten varen; lees hier haar visie.

Wat doet CZAV op dit gebied? Aan de hand van een aantal voorbeelden leggen we het uit:

Granen

Op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat hebben we een proef aangelegd in samenwerking met fabrikanten. Hierin laten we zien hoe we op verschillende manieren tarwe kunnen telen. In deze proef wordt de focus op gewasbescherming gelegd. Aan de basis liggen diverse tarwerassen met verschillende raseigenschappen en ziektegevoeligheden. Naast chemie wordt ook met plantversterkers gewerkt. Met het resultaat kan ieder voor zich zijn eigen rekensom maken op basis van opbrengst, kwaliteit en kosten. Duurzaamheid als onderdeel van kwaliteit kan zo ook worden meegenomen in de saldoberekening.

Aardappelen

In een demoproef op Proefboerderij Rusthoeve laten we voor het tweede achtereenvolgende jaar zien hoe tafelaardappelen volgens de richtlijnen van PlanetProof kunnen worden geteeld. Na afstemming met Nedato is gekozen voor een perceel Melody’s. Om het juiste spuitmoment te bepalen, maken we gebruik van een BOS-systemen. Deze systemen helpen ons ook de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Natuurlijk kiezen we middelen met zo weinig mogelijk milieubelastingspunten (MBP).

Suikerbieten

In Drenthe ligt in samenwerking met een van onze CropSolutions partners een onkruidbeheersingsproef in bieten. Hierin onderzoeken we nieuwe onkruidbeheersingsschema’s met actieve stoffen. In de proef gebruiken we uitsluitend middelen die in de gereedschapskist blijven. Ook nieuw verwachte middelen worden onderzocht in deze bietenproef.

Uien

In samenwerking met Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) onderzoeken we op Proefboerderij Rusthoeve nieuwe systemen met én zonder pyrethroïden, waarvan bekend is dat die niet schadelijk zijn voor nuttige insecten.

Op Schouwen-Duiveland ontwikkelen we een concept voor een zo’n geïntegreerd mogelijke tripsbeheersing. In de sproeisporen zaaien we ‘banker plants’, waarmee natuurlijke vijanden van de trips worden aangetrokken. Zo hopen we de plaag op een natuurlijke wijze te kunnen beheersen.

Ervaringen met bovengenoemde proeven delen we tijdens en na afloop van het seizoen met telers. Zo probeert CZAV haar leden mee te helpen in het vinden van oplossingen voor een veranderend beleid.