Is sorghum het nieuwe ruwvoergewas?

Hoewel sorghum een van de oudste graansoorten ter wereld is, is de teelt nog relatief nieuw in Nederland. Ook in de veehouderij is de sorghumteelt nog onbekend. Veehouders zetten in het algemeen snijmaïs en gras in als ruwvoergewas. Als CZAV merken we dat daar in de toekomst wel eens een verschuiving in zou kunnen plaatsvinden. Steeds meer veehouders verdiepen zich namelijk in de sorghumteelt. Daarmee zou sorghum wel eens het alternatieve ruwvoergewas kunnen worden naast maïs.

Direct resultaat

In het werkgebied van CZAV zijn een aantal veehouders die inmiddels al goede ervaring hebben met voeren van sorghum. Zo werd er afgelopen jaar voor het eerste jaar sorghum geteeld als ruwvoergewas, bij een van deze veehouders. Deze heeft hij ingekuild en is hij nu aan het voeren aan zijn koeien. De helft van het maïsrantsoen werd vervangen door sorghum. Na een paar weken waren de goede resultaten al zichtbaar. Zo bleek de gezondheid van de koeien lichtelijk toegenomen en gingen de koeien meer herkauwen. Daarnaast werd ook de mest dikker. Eerst werd een klein aandeel stro mee in het rantsoen gevoerd, als extra structuurbron, maar dit werd al snel uit het rantsoen gehaald, omdat het niet meer nodig bleek te zijn. Door zijn positieve ervaring met sorghum vergroot hij dit seizoen zijn areaal naar vijf hectare.

Voorwaartse trend

Dit seizoen beginnen meer veehouders met de teelt van sorghum, omdat ook zij de positieve effecten van sorghum in het rantsoen zien. In vergelijking met maïs is de teelt van sorghum eenvoudig en levert het meer structuurwaarde dan maïs. CZAV-adviseur, Tim van Summeren, neemt vanuit CZAV deel in het samenwerkingsverband ‘PPS-Sorghum’. Hij heeft kennis en ervaring opgedaan met de teelt van sorghum en ziet de ontwikkeling als het ‘nieuwe’ veevoer wel zitten. “We willen met de veehouders meedenken en hen ondersteunen in de transitie. Sorghum is een gewas met grote potentie, daarom is onderzoek hard nodig”, aldus van Summeren.

PPS-Sorghum

Als coöperatie doen we er alles aan om zoveel mogelijk ervaring op te doen in deze teelt. Sorghum is een innovatief gewas, dat veel kennis behoeft. Via het initiatief wil CZAV kennis inbrengen, zodat er stappen vooruit gemaakt worden. PPS-Sorghum heeft een plan opgesteld voor de komende vier jaar om de richtlijnen voor de teelt vast te stellen en concreter te maken. Daarmee kan in beeld worden gebracht wat het beste teeltsysteem voor sorghum is. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de eigenschappen van de diverse sorghumrassen en worden er (voederwaarde)proeven aangelegd.