Oplossingen in veranderende landbouw bij CZAV bijeenkomsten

De teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten zijn een vast onderdeel op de agenda van CZAV en telers. Het is de uitgelezen kans voor CZAV om zich als kennispartner te laten zien. Dit jaar stonden de bijeenkomsten in het teken van “oplossingen in een veranderende landbouw”. De discussie rondom klimaat en kringlooplandbouw werd onder andere besproken. Daarnaast gaven specialisten uit het veld een terugblik en evaluatie van teeltseizoen 2018. Telers kijken graag terug op het seizoen: waar lagen de uitdagingen en wat zijn onderlinge, discussies over de plannen voor komend teeltjaar. Op de goed bezochte bijeenkomsten was er ook mogelijkheid tot het verlengen van de spuitlicentie.

Minder toelatingen voor gewasbescherming

Manager Crop Protection Johan Buis startte met een toelichting over de gewasbeschermingsmarkt. In die markt zien we enorm veel ontwikkelingen. De gewasbeschermingswereld laat steeds minder actieve stoffen toe. Wereldwijd zien we een dalende trend in de ontwikkeling van nieuwe moleculen of werkzame stoffen. Bovendien wordt de wetgeving rondom het toelatingsbeleid strenger, waardoor de ontwikkeling van nieuwe actieve stoffen vaak te duur wordt gevonden. Een andere reden dat er minder actieve stoffen zijn toegelaten, is dat grote spelers in de branche fuseren. Zo kunnen ze kosten besparen en samen de krachten bundelen op het gebied van onderzoek.

Ambities in de landbouwketen

In de akkerbouwketen wordt hard gewerkt aan het beleid om emissies te beperken. Met als doel de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Door het invullen van de erfemissiescan kan eenvoudig in kaart worden gebracht wat de emissierisico’s zijn afkomstig van het erf. Daarnaast kan biodiversiteit de natuurlijke evenwichten stimuleren en vormt daarmee een belangrijke pijler in het vergroten van de weerbaarheid van teeltsystemen.

Bewuste inzet van middelen in teeltsysteem 

De geïntegreerde teeltaanpak ICM (= Integrated Crop Management) blijft een belangrijk onderwerp tijdens de teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten. Nog bewuster inzetten van gewasbeschermingsmiddelen in het teeltsysteem helpt om de impact op milieu en omgeving te verkleinen, zonder dat aan effectiviteit hoeft te worden ingeboet. Dat kan door teeltplannen en -handelingen op elkaar af te stemmen. Met aandacht voor een gezonde bodem waarop gezonde planten kunnen ontwikkelen. Door de inzet van bodemverbeteraars kan de bodemgezondheid worden bevorderd. Plantversterkers en bladmeststoffen maken planten weerbaarder. Maar ook alternatieven voor gewasbescherming, zoals de inzet van natuurlijke vijanden wordt onderzocht. Een goed voorbeeld hiervan is de steriele-insecten-techniek (SIT) als alternatief voor het wegvallen van Mundial als zaadcoating voor uienzaad. Uiteraard vraagt een geïntegreerde teeltaanpak aandacht en kennis. Daarmee kunnen we wel de natuurlijke evenwichten ondersteunen of juist stimuleren.

Uitdagingen in Planet Proof

Meer afnemers in de hele voedselketen vragen om Planet Proof geteelde producten. In de winkelschappen komen we het keurmerk al tegen. Telers die kiezen voor Planet Proof kunnen zich hier ook door CZAV laten adviseren. Door het kenmerkende bonus-malussysteem met een maximum aan in te zetten actieve stof nemen teeltrisico’s wel toe. Het is zaak deze goed in kaart te brengen, te managen met de adviseur en te bespreken met de afnemer.

Teeltgerichte presentatie

De teelt- en gewasbeschermingsavonden kennen een andere opzet dan voorgaande jaren. Het afgelopen teeltseizoen kende vele uitdagingen die regionaal erg verschillend waren. Ook gewassen die sterk vertegenwoordigd zijn in die bepaalde streek, krijgen extra aandacht van onze adviseurs. De inhoud van de presentatie werd op de specifieke regio afgestemd. Zo ontstond een teeltgerichte presentatie, die inging op de aandachtspunten en uitdagingen per gewas.

Kennispartner voor telers

Tijdens de bijeenkomst bleek weer eens dat het voor de telers niet makkelijker wordt, maar we kunnen wel samen kennis opdoen. De kracht zit hem in onderzoek en het aanleggen van praktijkproeven om te kijken welke teeltmethodes het meest rendabel zijn. Door het samenwerkingsverband met CropSolutions kan CZAV kennis en inkoop bundelen. Op de jaarlijkse kennisbijeenkomsten worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan telers. Daardoor blijven ze op de hoogte van de actualiteiten en nieuwste ontwikkelingen in gewasbescherming. En telers kunnen mede hierdoor hun nieuwe strategie voor komend teeltseizoen uitstippelen.